Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde B
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Afstemming met andere vakken

13-5-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​"Leerlingen relateren procedures uit verschillende vakken sterker aan elkaar als ze deze bij verschillende schoolvakken hebben gebruikt en als notaties of grafieken bij de verschillende vakken op elkaar zijn afgestemd. Vaksecties van verwante schoolvakken kunnen een grotere wiskundige bekwaamheid verwachten als zij een gemeenschappelijke opbouw van concepten, procedures en notaties ontwerpen". 

Uit: Ontwikkeling in verandering, Roorda 2012​

In het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge afstemming, niet alleen met de exacte vakken, maar ook bijvoorbeeld met Economie en Aardrijkskunde'.

SLO en cTWO hebben een handreiking geschreven: Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal. Daarin is aandacht voor beleidsontwikkeling in de school en voor mogelijkheden bij overleg en afstemming tussen secties en profielteams. De handreiking bevat ook veel praktische informatie, zoals voorbeeldmateriaal, overzichten van onderwerpen waarin samenhang en afstemming plaats kan vinden en suggesties voor samenhangend onderwijs.
In Euclides, jaargang 88, nr. 6 is een artikel opgenomen dat nader in gaat op deze handreiking. De handreiking is vrij te downloaden vanaf de website van SLO. 

Wiskunde B is profielvak voor zowel het profiel E&M als N&G. Dat betekent dat wiskunde B een vak is voor leerlingen met zeer verschillende andere (profiel)vakken. Er zijn dus veel vakken waarmee afstemming kan worden overwogen.

Afstemming gebeurt niet alleen in het directe onderwijs, maar kan ook zichtbaar gemaakt worden bij het een praktische opdracht of het profielwerkstuk. In het hoofdstuk Toetsen in het schoolexamen ​​​​​​vindt u daarover meer informatie, bij het onderdeel 'Praktische opdrachten'.

In dit hoofdstuk vindt u achtereenvolgens

Meer over afstemming

Afstemming tussen wiskunde B met Nederlands (NE)

Afstemming tussen wiskunde B met de Moderne Vreemde Talen (MVT)

Afstemming tussen wiskunde B met Aardrijkskunde (AK), Maatschappijwetenschappen (MW) en Geschiedenis (GS)

Afstemming tussen wiskunde B met Economie (EC)​​​​​​ en M&O

Afstemming tussen wiskunde B met de andere Bètavakken